VEŘEJNOST BUDE HLASOVAT O VLASTNÍCH PROJEKTECH ZA PŮL MILIONU KORUN

01_foto_tvorime_turnov.JPG

Starosta Tomáš Hocke a místostarostky Jana Svobodová a Petra Houšková podpořily projekt Tvoříme Turnov v tričkách se stejnojmenným logem.

Štědřejší participativní rozpočet v novém kabátě. Tak lze zjednodušeně popsat výdajovou položku města, určenou na zvelebení veřejného prostoru podle námětů veřejnosti. Původní označení “Participativní rozpočet” střídá srozumitelnější heslo “Tvoříme Turnov”, provázené větší mediální kampaní nejen na nových webových stránkách.

Poprvé byla v Turnově veřejnost vyzvána k předložení svých návrhů, jejichž realizace měla být financována v rámci tzv. participativního rozpočtu, v roce 2017. Z městské pokladny byla vyčleněna částka 200 tisíc korun a z několika návrhů jako nejúspěšnější vybrán záměr dostavby dětského hřiště ve vnitrobloku sídliště v  Dělnické ulici. Na rozšíření hřiště v Daliměřicích nakonec město přidalo dalších 100 tisíc.

V roce 2018 byla pro participativní rozpočet vyčleněna částka 300 tisíc a podařilo se za ně realizovat dva vítězné záměry: úprava veřejného prostoru u Jizery v Nudvojovicích a  workoutové hřiště na atletickém stadionu.

V letošním roce je investiční částka participativního rozpočtu zvýšena na 500 tisíc korun. Program je zaštítěn názvem “Tvoříme Turnov”, má nové logo a vlastní webové stránky, umožňující například zpětnou kontrolu hlasování nebo přidělování kladných i záporných hlasů.

“Po vyhodnocení předchozích ročníků jsme se rozhodli ke zvýšení propagace, vytvoření samostatného webového portálu pro celou administraci projektu a zajištění ověřování hlasování,” zdůvodnila místostarostka Petra Houšková před zastupiteli novou metodiku participativního rozpočtu.

V podmínkách čerpaní půlmilionové částky je v pravidlech mj. uvedeno, že náklady na jeden projekt nesmí převýšit 250 tisíc, a to včetně souvisejících nákladů, např. na projektovou doumentaci a pod. Šanci na realizaci tedy mají v této částce dva záměry, v případě méně nákladných může být provedených návrhů více.

Kritéria specifikují využití peněz i podmínky pro předkladatele návrhu. Závazný je také nejzažší termín, do kdy je možné podat návrhy na úpravu a zvelebení veřejných prostranství města – 26. dubna 2019. Podrobné informace na www.tvorime.turnov.cz

Slavnostní předání rozšířeného dětského hřiště ve vnitrobloku sídliště v Dělnické ulici proběhlo 14. září 2017.

Úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích, dokončené v září 2018.

Workoutové hřiště na atletickém stadionu těsně po instalaci v listopadu 2018.

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA