TURNOV MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN NA ZMĚNU SKLADBY OBYVATELSTVA

01_houskova.JPG

„Již v současné době žije v Turnově více obyvatel starších 65 let, než je republikový průměr. V nové koncepci péče o seniory s tím musíme počítat,“ říká místostarostka Patra Houšková.

Demografický vývoj je neúprosný. Občané České republiky se dožívají vyššího věku a mají méně dětí. Podíl seniorů v populaci bude stále narůstat.

Počet obyvatel v Turnově  mezi 45 - 64 lety ke konci roku 2016 byl 3587, počet obyvatel starších 65 let pak 3273. V roce 2014 žilo na území kraje 17,6% obyvatel starších 65 let. Za posledních deset let vzrostl počet obyvatel nad 65 let o více než 37 %. 

Nejvýraznější růst je možné sledovat v posledních letech u 85 – 89 leté populace, od roku 2005 se počet osob v této kategorii více jak zdvojnásobil. V roce 2030 by podle odhadů ČSÚ občané starší 65 let měli tvořit 22,8% a v roce 2030 31,3 % obyvatel ČR.  

V Turnově již nyní žije více obyvatel starších 65 let než je republikový průměr. Výrazně narůstá počet osob s demencí a česká společnost není na tuto změnu dostatečně připravena. U lidí nad 80 let postihuje každého pátého, u lidí nad 90 let každého druhého. V České republice je 150 tisíc takto nemocných, v Libereckém kraji 5700 osob. Hranice 200 tisíc nemocných má být překročena v roce 2023 (zdroj ČSÚ, Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc).

Kapacita Domova důchodců nestačí

V současné době je kapacita Domova důchodců Pohoda 71 lůžek. Zájem o turnovské zařízení je značný, v pořadníku je kolem 200 čekatelů. Na posledním jednání komise zdravotně sociální bylo schváleno téměř 40 nových žádostí. Jedná se o zájemce z Turnova, okolních obcí, řada dalších zájemců je z různých míst ČR. 

U žadatelů je různá míra potřebnosti. Některé žádosti jsou tzv. neaktuální, kdy zájemce myslí na svůj budoucí stav a neočekává přijetí v dohledné době. Zhruba polovina žadatelů má ale vysokou míru potřebnosti a jejich zdravotní stav vyžaduje intenzivnější péči. Výstavbou Alzheimer centra bude kapacita DD Pohoda rozšířena o 24 lůžek. 

Nabízí se otázka, proč více nenavýšíme počet lůžek vzhledem k poptávce. Turnov patří mezi menší skupinu měst, která zřizují a financují domovy důchodců. Mnohem častěji jsou jejich zřizovateli kraje  a města, kde domovy sídlí, se na jejich provozu podílí minimálně. 

Naší snahou je vytvářet kapacitu především pro naše občany. Náklady na jedno lůžko převyšují již 30 tisíc korun měsíčně a celkové provozní náklady na domov důchodců se stále zvyšují, v roce 2018 již dosahují 16 milionů. Rovněž je třeba sledovat trend vzniku soukromých senior parků, které rozšiřují kapacitu míst a současně ovlivňují pracovní trh. 

Práce pečovatelek je velmi fyzicky a psychicky náročná a zájemců o tuto profesi je zoufalý nedostatek. Rozvoj služeb pro seniory musíme vnímat i z pohledu celokrajského. Kraj v základní síti sociálních služeb přesně definuje počet pobytových lůžek v kraji, která bude finančně podporovat. Primárně mají být rozvíjeny a podporovány především terénní pečovatelské služby. Pobytové služby pak mají být určeny pro osoby s potřebou nejvyšší míry podpory.  

Dům s pečovatelskou službou má město na sídlišti Výšinka a v Žižkově ulici, celkem jde o 215 bytů. Kapacita je dostatečná a čekací doba není příliš  dlouhá. Jsou období, kdy se podaří umístit žadatele ihned, bez čekání v pořadníku. Pamatuji i období, kdy  byt zůstal neobsazený. Přehled o přidělených a volných bytech v DPS lze najít v zápisech ze sociální komise, které jsou na webu města. Vzhledem k volnější kapacitě není ani problém s přijetím mimoturnovského žadatele. Připomínám jen, že žadatel prochází sociálním šetřením, na základě kterého je vyhodnocen jako vhodný do domu s pečovatelskou službou. Žadatel by umístěním v DPS neměl řešit  pouze svoji bytovou situaci. 

Ze sociálního šetření je stále více zřejmá potřebnost zajištění kapacit pro umístění lidí s alzheimerovou nemocí. Ne každý žadatel může být přijat z důvodu vysokého stupně tohoto postižení a v současné době bývají takoví žadatelé vyhodnoceni jako nevhodní k pobytu v DD Pohoda. Do této skupiny patří  senioři, kteří narušují soužití, nemohou se volně pohybovat mezi současnými uživateli. 

V dalším pokračování představím koncepci a plán rozvoje péče o seniory v Turnově.

Mgr. Patra Houšková
místostarostka pověřená resortem sociálních věcí
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM