TURNOV MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN NA ZMĚNU SKLADBY OBYVATELSTVA

01_houskova.JPG

„Již v současné době žije v Turnově více obyvatel starších 65 let, než je republikový průměr. V nové koncepci péče o seniory s tím musíme počítat,“ říká místostarostka Patra Houšková.

Demografický vývoj je neúprosný. Občané České republiky se dožívají vyššího věku a mají méně dětí. Podíl seniorů v populaci bude stále narůstat.

Počet obyvatel v Turnově  mezi 45 - 64 lety ke konci roku 2016 byl 3587, počet obyvatel starších 65 let pak 3273. V roce 2014 žilo na území kraje 17,6% obyvatel starších 65 let. Za posledních deset let vzrostl počet obyvatel nad 65 let o více než 37 %. 

Nejvýraznější růst je možné sledovat v posledních letech u 85 – 89 leté populace, od roku 2005 se počet osob v této kategorii více jak zdvojnásobil. V roce 2030 by podle odhadů ČSÚ občané starší 65 let měli tvořit 22,8% a v roce 2030 31,3 % obyvatel ČR.  

V Turnově již nyní žije více obyvatel starších 65 let než je republikový průměr. Výrazně narůstá počet osob s demencí a česká společnost není na tuto změnu dostatečně připravena. U lidí nad 80 let postihuje každého pátého, u lidí nad 90 let každého druhého. V České republice je 150 tisíc takto nemocných, v Libereckém kraji 5700 osob. Hranice 200 tisíc nemocných má být překročena v roce 2023 (zdroj ČSÚ, Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc).

Kapacita Domova důchodců nestačí

V současné době je kapacita Domova důchodců Pohoda 71 lůžek. Zájem o turnovské zařízení je značný, v pořadníku je kolem 200 čekatelů. Na posledním jednání komise zdravotně sociální bylo schváleno téměř 40 nových žádostí. Jedná se o zájemce z Turnova, okolních obcí, řada dalších zájemců je z různých míst ČR. 

U žadatelů je různá míra potřebnosti. Některé žádosti jsou tzv. neaktuální, kdy zájemce myslí na svůj budoucí stav a neočekává přijetí v dohledné době. Zhruba polovina žadatelů má ale vysokou míru potřebnosti a jejich zdravotní stav vyžaduje intenzivnější péči. Výstavbou Alzheimer centra bude kapacita DD Pohoda rozšířena o 24 lůžek. 

Nabízí se otázka, proč více nenavýšíme počet lůžek vzhledem k poptávce. Turnov patří mezi menší skupinu měst, která zřizují a financují domovy důchodců. Mnohem častěji jsou jejich zřizovateli kraje  a města, kde domovy sídlí, se na jejich provozu podílí minimálně. 

Naší snahou je vytvářet kapacitu především pro naše občany. Náklady na jedno lůžko převyšují již 30 tisíc korun měsíčně a celkové provozní náklady na domov důchodců se stále zvyšují, v roce 2018 již dosahují 16 milionů. Rovněž je třeba sledovat trend vzniku soukromých senior parků, které rozšiřují kapacitu míst a současně ovlivňují pracovní trh. 

Práce pečovatelek je velmi fyzicky a psychicky náročná a zájemců o tuto profesi je zoufalý nedostatek. Rozvoj služeb pro seniory musíme vnímat i z pohledu celokrajského. Kraj v základní síti sociálních služeb přesně definuje počet pobytových lůžek v kraji, která bude finančně podporovat. Primárně mají být rozvíjeny a podporovány především terénní pečovatelské služby. Pobytové služby pak mají být určeny pro osoby s potřebou nejvyšší míry podpory.  

Dům s pečovatelskou službou má město na sídlišti Výšinka a v Žižkově ulici, celkem jde o 215 bytů. Kapacita je dostatečná a čekací doba není příliš  dlouhá. Jsou období, kdy se podaří umístit žadatele ihned, bez čekání v pořadníku. Pamatuji i období, kdy  byt zůstal neobsazený. Přehled o přidělených a volných bytech v DPS lze najít v zápisech ze sociální komise, které jsou na webu města. Vzhledem k volnější kapacitě není ani problém s přijetím mimoturnovského žadatele. Připomínám jen, že žadatel prochází sociálním šetřením, na základě kterého je vyhodnocen jako vhodný do domu s pečovatelskou službou. Žadatel by umístěním v DPS neměl řešit  pouze svoji bytovou situaci. 

Ze sociálního šetření je stále více zřejmá potřebnost zajištění kapacit pro umístění lidí s alzheimerovou nemocí. Ne každý žadatel může být přijat z důvodu vysokého stupně tohoto postižení a v současné době bývají takoví žadatelé vyhodnoceni jako nevhodní k pobytu v DD Pohoda. Do této skupiny patří  senioři, kteří narušují soužití, nemohou se volně pohybovat mezi současnými uživateli. 

V dalším pokračování představím koncepci a plán rozvoje péče o seniory v Turnově.

Mgr. Patra Houšková
místostarostka pověřená resortem sociálních věcí
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE