TURNOV BUDE DÁLE USILOVAT O VĚTŠÍ ZASTOUPENÍ VE VHS, NECHCE PATŘIT MEZI NEJDRAŽŠÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SDRUŽENÍ V ČR

DSCF9988.JPG

I když to na první pohled nemusí být patrné, vztahy Turnova s ostatními členy vodohospodářského sdružení nejsou dlouhodobě dobré. Na snímku uprostřed turnovský starosta Tomáš Hocke.

Tomáš Hocke a Jiří Mikula rezignovali na funkce v radě Vodohospodářského sdružení Turnov. Štafetu maratónu k naplnění stejných cílů ve VHS přebírají zastupitelé Josef Uchytil a Zbyněk Miklík. Milana Hejduka, který byl v jedné ze svých pozic ve vedení vodohospodářského sdružení i zástupce Turnova, v této pozici nahradí Martin Hrubý.

Bez zpochybnění významu prvních 14 bodů březnové schůze turnovského zastupitelstva, ve srovnání s bodem patnáctým se pocitově jednalo o zástupná téma. Patnáctý bod zněl: Diskuze nad pozicí města Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov. 

Z dlouhodobě napjatých vztahů Turnova s ostatními obcemi sdruženými ve VHS, a také ze “zákulisní šuškandy”, bylo právě v tomto bodu možné očekávat lecos, včetně rozpadu koalice. Nestalo se. Už jenom skutečnost, že se podařilo udržet pod pokličkou některé neočekávané výsledky koaličního jednání, svědčí spíše o tom, že se strany zastupující rozhodující většinu ve vedení města dokázaly více semknout.

Rezignace

Starosta Tomáš Hocke oznámil rezignaci v radě vodohospodářského sdružení, a totéž učinil místostarosta Jiří Mikula. Ten současně rezignoval na pozici místostarosty, v jehož gesci bylo mj. posílení pozice Turnova ve vodohospodářském sdružení. Oba za sebe navrhli nové nástupce, kteří mají pokračovat v jejích dosavadní činnosti. “Vyčerpali jsme možnosti diskuze, většina jednání ve vodohospodářském sdružení je zablokována,” vysvětlil mj. své rozhodnutí starosta Tomáš Hocke. 

Opoziční zastupitelé za ANO a ODS, kteří měli dosud největší výhrady k pozici a činnosti Jiřího Mikuly, tentokrát nejvíce kritizovali rezignaci starosty.

V návrhu řešení aktuální situace ve VHS koalice Nezávislého bloku, PROTO a Pirátů starosta uvádí: 
Dlouhodobě vnímáme nesoulad zástupců města ve Vodohospodářském sdružení Turnov, konkrétně, tedy Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly s ostatními zástupci měst a obcí. Lišíme se v pohledu na tempo obnovování VH majetku, změnu stanov (včetně dodatku) i na výši vodného a stočného. Nedaří se nám přesvědčit ostatní zástupce, alespoň o částečné akceptaci našich dlouhodobých cílů. V této složité situaci a s ohledem na dlouhodobé vztahy, navrhuji do Rady sdružení VHS Turnov vyslat nové zástupce: MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka, RNDr. Josefa Uchytila, DiS., kteří nejsou zatíženi neshodami a konflikty z minulých let. Dosavadní situaci vnímám jako zablokovanou a věřím, že nové obsazení vytvoří platformu na vstřícné a kolegiální bázi. Zástupci města budou nadále usilovat o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, rozvíjení dobrých sousedských vztahů se všemi členy sdružení a snad dojdou i k naplnění cílů zastupitelstva města týkající se znění nových stanov zohledňující posílení pozice města a tempa investic, které mají veliký vliv na výši vodného a stočného.

Schválená usnesení turnovského zastupitelstva k aktuální situaci ve VHS:
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly, jako zástupců města v radě sdružení VHS Turnov k 31. březnu 2019. (pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

ZM bere na vědomní rezignaci Jiřího Mikuly na funkci místostarosty města k 31. březnu 2019. (pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0)

ZM volí zástupce města v Radě sdružení VHS Turnov: MUDr. Martina Hrubého, Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila, DiS k 1. dubnu 2019. (pro: 20, proti: 1, zdržel se: 5)

ZM volí členem rady města pana Jiřího Mikulu od 1. dubna 2019 (v tajné volbě: pro 18, proti 6, 2 neplatné lístky.) 

V budoucím směřování zástupců města ve VHS vedení Turnova specifikuje tyto požadaky:
Usilujeme o zachování stávající územní působnosti VHS Turnov, chceme rozvíjet dobré sousedské vztahy se všemi členy sdružení. V zájmu občanů města Turnov, za které jsme byli zvolení a v zájmu zachování výše vodného a stočného (které je jedno z nejvyšších v ČR) bychom rádi předložili a se všemi členy sdružení projednali návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku a vybrané výši vodného a stočného na území města. Nejde nám o absolutní převahu, ale o vyvážení hlasovacích práv. Budeme hledat reálné cesty vedoucí k zachování výše vodného a stočného. Cílem je nezůstat za 4 roky v první desítce nejdražsího vodného a stočného v ČR. Rádi bychom nechali zpracovat znalecký posudek ohledně cenotvorby vodného a stočného a kontrolu této cenotvorby v různých systémech provozování VH majetku. Chceme aktivně diskutovat budoucí model provozování vodohospodářského majetku na území VHS turnov po roce 2020. V případě volby založení nové provozní společnosti jsme ochotni investovat do společného podniku. Rádi bychom v rámci teamu VHS Turnov měli odborného garanta údržby, rozvoje vodohospodářských sítí a odborného oponenta k projekčním záměrům. 

Závěrečné usnesení turnovského zastupitelstva
ZM ukládá zástupcům města (Ing. Zbyňku Miklíkovi, MUDr. Martinovi Hrubému, RNDr. Josefovi Uchytilovi, DiS. a Ing. Michalovi Křížovi) v radě sružení a dozorčí radě VHS Turnov:

. nadále vyvíjet snahu o snížení tempa investic (doporučení bude specifikováno po dopracování Znaleckého posudku č. 36-1/2019 a podmínek OPŽP) s termínem koncem roku 2019.

. nadále vyvíjet snahu o návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města s termínem  konce roku 2020.

. zprávu o naplňování průběžně předkládat na jednání zastupitelstva města.

(pm)

(V textu jsou uvedeny části podkladů pro jednání zastupitelstva) 
Zprávy Turnovska

KRÁTKÉ ZPRÁVY 28. LISTOPADU

KRÁTKÉ ZPRÁVY 24. LISTOPADU

TURNOVSKÉ NÁMĚSTÍ OZDOBIL VÁNOČNÍ STROM

TURNOVSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ KALENDÁŘ