RESTAURACI ŠETŘILOVSKO NAHRADÍ BUDOVA ZE DŘEVA A KAMENE

setrilovsko_drevo_1.jpg

Firma Zikuda představila podobu nové restaurace Šetřilovsko. Kromě restauračních služeb s možností letního posezení na terase v parku nabídne také ubytování. S odstraněním stávajícího objektu se počítá v závěru letošního a počátkem následujícího roku. Nový areál má veřejnosti sloužit v roce 2020.   

“V rámci naší firmy, specializované na vodohospodářské stavby, se jedná o jedinou investici tohoto druhu. K rozhodnutí obnovit výletní restauraci v jedinečném prostředí šetřilovského parku nás vedl především vztah k tomuto místu a snaha o zachování tradice,” popsal nový majitel Petr Zikuda rozhodující důvody k zakoupení zchátralé uzavřené restaurace, která byla ještě před několika lety pojmem kvůli vyhlášené kuchyni i jedinečnému prostředí.

Před popisem plánované stavby nového rekreačního areálu s ubytováním a restaurací připomeňme historii místa na okraji Turnova, nazývaného téměř sto let jako Šetřilovsko.

Původně zde stála zemědělská usedlost, patřící do roku 1800 Petru Zichovi z Rosenfeldu. Od něho koupil nemovitost s pozemky ve Farářství Josef Resl a v roce 1896 se dalšími majiteli stali František a Václav Šetřilové, jejichž příjmení se stalo základem pro nejdříve lidový a později oficiální název této okrajové části  města. Se jménem a působením Šetřilů je dodnes často mylně spojováno založení výletní restaurace.  Usedlost s polnostmi koupilo město z výnosů Městské spořitelny 12. října 1926. Zemědělská usedlost pak byla zbourána a na jejím místě nechala spořitelna vystavět výletní restauraci. Později zde založila další park kolem Boží vody.

Jako zajímavost dodejme, že zemědělskou usedlost od Šetřilů kupovalo město pod stále vžitým názvem Reslova a zlidovělé pojmenování Šetřilovsko začalo být užíváno až po založení restaurace, se kterou Šetřilové nikdy neměli nic společného. Pro milovníky pátrání v historii ale dodejme, že ředitel turnovských škol a člen okrašlovacího spolku Václav Rýva v roce 1896 – tedy v době, kdy Šetřilovi usedlost kupovali – brojil proti zřízení restaurace v Reslově domě. Z toho se lze domnívat, že František a Václav Šetřilové mohli usedlost kupovat se záměrem zřízení restaurace, ale proti veřejnému mínění a úřednímu šimlovi se takový nápad nepodařilo prosadit.

Současná uzavřená restaurace vystavěná za první republiky bude pro svůj špatný stav koncem letošního nebo začátkem příštího roku zbourána. “Původně jsme se zabývali myšlenkou, že restauraci vystavíme znovu téměř v původní podobě. To se ale později z ekonomických i provozních důvodů ukázalo jako nereálné. Vzhledem k soudobým nárokům na provozní a kapacitní limity, hygienické požadavky a záměr rozšířit nabízené služby o ubytování a další služby, není možné využití stávajícího objektu. Stavba areálu je velikou investicí s návrátností v horizontu desítek let. Nechceme za vysokých nákladů stavět objekt a pak ještě doplácet na provoz, měl by na sebe alespoň vydělat,” vysvětluje změnu podoby a především zvětšení původního záměru Petr Zikuda.

Výška areálu částečně zapuštěného do svahu nepřečnívá okolní zástavbu, povrch budou tvořit přírodní materiály kámen a dřevo. To, co se pro Turnováky od časů původního Šetřilovska nezmění, je možnost posezení v restauraci s kuchyní, která chce navázat na věhlas té předchozí. Snahou je obnovit místo, kam budou Turnováci zase rádi chodit na procházku, posedět s blízkými při oslavách nebo jen tak na kus řeči.

“Architektonické řešení objektu je inspirováno stávající restaurací. Původní hrázděné konstrukce se na fasádu vrací v podobě dřevěného rastru směrem do parku a dřevěného obkladu na ostatních fasádách. Snažili jsme se o maximální začlenění objektu do místa s tak silnou historií,” popisuje záměr řešení nového areálu Šetřilovsko autor projektu architekt Dušan Řezanina a dodává: “Z provozního hlediska je objekt navržen ze tří vzájemně provázaných celků. Úroveň restaurace a foyer jsou vzájemně propojeny dekorativním kruhovým schodištěm, hlavní provozní propojení jednotlivých podlaží včetně bezbariérového přístupu s výtahem se nachází na začátku hotelové části. Celá budova je řešena jako bezbariérová”.    
               

Původní zemědělská usedlost ve Farářství, v místech dnešní restaurace Šetřilovsko. Hospodářské stavení patřilo Petru Zichu z Rosenfeldu, který ho v roce 1800 prodal Josefu Reslovi. Dalšími majiteli se roku 1896 stali bratři Šetřilové a možná už oni přemýšleli o zřízení restaurace. Tento záměr ale naplnila až Spořitelna, která usedlost koupila pro město v říjnu 1926. Hospodářství bylo zbouráno, vystavěna restaurace a na okolních polích zřízen park.

Nová restaurace Šetřilovsko.

Prvorepublikové Šetřilovsko v časech největší slávy.

Architektonické řešení nového objektu je v základech inspirováno stávající restaurací.   

(pm) 
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA