OCENÍTE SVÝM HLASEM VZNIK MOKŘADU V SEDMIHORKÁCH?

01-mokrad-nejvetsi-tun-j.jpg

Veřejné hlasování o prospěšnosti dokončených záměrů k zadržení vody v krajině končí 15. října. V seznamu o nejlepší adaptační opatření pro změnu klimatu je letos uvedeno 18 českých projektů a veřejností nejlépe hodnoceným záměrem je zatím sedmihorský mokřad s 1048 hlasy. Přidáte svůj hlas? 

Iniciátorem a hlavním činovníkem obnovy mokřadu v Sedmihorkách je ornitolog Vojtěch Šťastný z  ČSOP Bukovina, který území navštěvuje od svých 13 let. 

V rámci studia na Jihočeské univerzitě zpracoval podrobnou projektovou dokumentaci a návrh revitalizačního projektu. Realizaci projektu předcházela velmi složitá projektová příprava, zahrnující získání souhlasu na 33 pozemcích od 31 soukromých vlastníků a státu, případně odkup pozemků přes veřejnou sbírku "Místo pro přírodu" (ČSOP). Ani jednání na mnoha úřadech nebylo vždy jednoduché.

Hlavním cílem projektu bylo co nejprecizněji přerušit drenážní síť, zamezit soustředěnému odtoku vody a zvednout tak hladinu vody v nivě do její přirozené výšky. “To znamenalo detailně znát všechnu projektovou dokumentaci k melioracím a pracovat na jejich zneškodnění. Povedlo se zrušit funkčnost otevřených kanálů o celkové délce 770 metrů, melioračních trubkových hlavníků o délce až 1875 metrů a 5150 metrů drobných per!” popisuje Vojtěch Šťastný a dodává, že celkem byla zrušena drenážní síť o délce až 7,8 km, kterou před revitalizací každou vteřinu odtékalo 1,6 l vody. 

Znefunkčnění meliorací umožnilo vznik soustavy 14 různě velkých a členitých tůní o rozloze téměř 6000 m2 a zhruba stejně tolik dalších drobných vodních ploch. Navýšení retenční kapacity v rámci řešené části mokřadu je přes 26 500 m3, resp. 26 500 000 litrů! Z toho 3 000 000 litrů vody je zadrženo v tůních a dalších prohlubních a přes 23 500 m3, resp. 23 500 000 litrů v půdě!

Tím byly vytvořeny podmínky pro obojživelníky a další biotopy pro různé druhy živočichů. Do budoucna je v plánu vrácení vzácných druhů rostlin, které se zde vyskytovaly před melioracemi, např. orchideje. “Už nyní je znát přínos revitalizace. Území objevují na tahu bahňáci, po 10 letech se objevily i čejky, zahnízdili jeřábi, skokani štíhlí bezprostředně nakladli první snůšky do jedné z tůní. Tím nejzásadnějším je, že voda skrze území neodtéká rychle pryč. V době přívalových dešťů je zadržována a pak postupně uvolňována v době sucha. Tím je posílena klimatizační funkce mokřadu,” vyzdvihuje přínosy revitalizace Vojtěch Šťastný.

Sofistikovaný způsob znefunkčnění husté drenážní sítě od drobných per přes cihlové i plastové hlavníky po otevřené kanály je určitým precedentem a pro mnohé zároveň velkou inspirací, jak přispět v době klimatických změn k obnově naší krajiny. Jako další úspěch je třeba znovu připomenout získání desítek souhlasů vlastníků v území s komplikovanou vlastnickou strukturou a přesvědčení někdy až zatvrzelých úřadů.

Celkové náklady na obnovení mokřadu u Sedmihorek jsou téměř 3,3 milionu korun, získaných z Operačního programu Životního prostřední, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Českého svazu ochránců přírody a Nadace Veolia voda. “Zdá se, že k podobným činům snad konečně nastala ta příhodná doba,” uzavírá po letech tvrdošínné snahy dobrý konec skoro pohádkového příběhu Vojtěch Štěstný. 

Pokud se rozhodnete vznik mokřadu v Sedmihorkách ocenit i vaším hlasem, učiňte tak do 15. října na adrese: www.adapterraawards.cz/cs/hlasovani

(mp)

Foto: Jiř튝astný
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK