MÉ PRIORITY ZASTUPITELE LIBERECKÉHO KRAJE

foto-miklik-28112019-j.JPG

V nově zvoleném 45-ti členném zastupitelstvu Libereckého kraje zasedne 5 Turnováků, shodou okolností také členů zdejšího zastupitelstva. S žádostí o představení priorit krajského zastupitele pro období 2020 – 2024 jsme se tentokrát obrátili na Ing. Zbyňka Miklíka (ČPS). 

Zmíním několik hlavních priorit kraje a dále několik konkrétních cílů, které se dotýkají Turnova. Pro splnění uvedených cílů je ovšem nezbytným předpokladem jistota výše příjmů krajského rozpočtu, což je v aktuální situaci rovnice s několika neznámými.

Klíčová je pro mne podpora podnikatelů v kraji. Příjmová stránka rozpočtu kraje a nejen kraje je totiž závislá na přerozdělování odvedených daní, tedy na tom, jak se bude dařit podnikatelům v ČR. Bez úspěšných podnikatelů můžeme jen plánovat...

I přes současnou nelehkou ekonomickou situaci udělám vše pro to, aby se podařilo splnit maximum.

Kraj je významným zákazníkem, proto budeme sdružovat nákupy. Zavedeme komplexní nákupní systém pro realizaci sdružených nákupů včetně možnosti nakupovat komodity zapojenými subjekty. Systém bude umožňovat připojení jak zřizovaným organizacím kraje, tak obcím kraje.

U zakázek malého rozsahu a podlimitních řízení, u kterých to dovoluje Zákon o zadávání veřejných zakázek, budeme vždy oslovovat prostřednictvím el. nástroje podnikatele, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Libereckém kraji a současně se jejich obor podnikání shoduje s tzv. CPV kódem zakázky, předmětem veřejné zakázky. Tyto zakázky budou současně otevřené pro ostatní účastníky zadávacího řízení.

Dopravní infrastruktura

Údržba krajských silnic. Budu usilovat o systémové řešení, tzn. předložení návrhu novely zákona o spotřební dani z minerálních olejů s cílem zajistit pravidelný příjem do rozpočtu krajů určený na opravy, modernizaci a rozvoj sítě krajských silnic.

Výstavba silnice I/35 Turnov – Hradec Králové ve variantě vystřídaný třípruh ve schváleném severním koridoru.

Dokončení sítě regionálních cyklostezek, od páteřních cyklotras až po nové singltreky v regionu. Hlavním cílem bude podpora dobudování chybějících úseků cyklomagistrál Libereckého kraje, včetně převodu páteřních cyklotras do majetku kraje.

Preference moderních přepravních prostředků s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.

Elektrifikace a zásadní zrychlení vlaků na trati Liberec – Turnov – Semily – Hradec Králové - Pardubice, Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - Zittau – SRN.

Rekonstrukce náplavky a okolí Krajského úřadu včetně parkovacího domu.

Školství

Prověřit možnost vzniku umělecké fakulty, která by navazovala na tradici šperkařství a sklářství jak v Turnově, tak v celém kraji.

Životní prostředí

Programv rámci Dotačního fondu na podporu opatření pro hospodaření s vodou a adaptačních opatření na klimatickou změnu s alokací minimálně 20 mil. Kč ročně.

Podpora ekologické výchovy dětí, mládeže i dospělých. Podpora aktivní ochrany přírody, chráněných druhů rostlin a živočichů prostřednictvím dotačního programu Libereckého kraje a za využití národních a evropských fondů.

Prioritou je nyní modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s. (Centrum urgentní medicíny), při současném rozvoji všech nemocnic kraje, včetně nemocnice v Turnově.

V rámci zajištění dostatku zdravotního personálu připravíme stipendijní program pro mladé zdravotníky.

Podpora výstavby moderního střediska IZS v Turnově, na jednom místě budou umístěny jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Cestovní ruch

Podpořím přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci národní kulturní památky Horský hotel a vysílač Ještěd.

Transparentnost

Participativní rozpočet kraje

Web pro zpětnou vazbu občanů a elektronický dotazník spokojenosti, v němž bude moct každý z Vás hlasovat, vyjádřit názor k aktuálním regionálním tématům a podílet se na plánování budoucnosti kraje.
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA