KŘIŽOVATKA NA VÝŠINCE PROJDE ÚPRAVOU

Krizovatka_gymnazium.JPG

Poslední úprava křižovatky u gymnázia souvisela se změnou přednosti v jízdě po zobousměrnění Markovy ulice. 

Současnou podobu křižovatky podle projektu Ing. Balatky Maršíka schválila dopravní komise v září 2014. Doplnění vodorovného dopravního značení bylo reakcí na změnu přednosti v jízdě na této křižovatce při zobousměrnění ulice Markova. Tento projekt respektoval stávající stav a zvýrazňoval nový hlavní dopravní směr.

“V této podobě po doplnění dopravního zrcadla funguje křižovatka do současné doby. Dlouhodobě ale pracujeme se zadáním křižovatku upravit tak, aby byl prostor utvářen stavebními prvky a nikoli dopravním mobiliářem. Za tímto účelem byl osloven projektant dopravních staveb, Ing. Wolf, aby v tomto ohledu navrhl novou úpravu křižovatky,” upřesnil vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Návrh úpravy obsahuje usnadnění odbočování z hlavního směru od centra ke Granátu a do sídliště pomocí samostatného pruhu, oddálení přechodu pro chodce u gymnázia na bezpečnou vzdálenost a vytvoření přechodu pro chodce ve směru do sídliště a přiblížení přechodu na komunikaci od Granátu. Počítá se také se vznikem dělících ostrůvků a omezením parkování podél silnice od centra.

Dopravní komise opakovaně připomněla, že je třeba prověřit možnost kruhového objezdu. Miniokružní křižovatka se ale s ohledem na trasování ulic a nevyváženost provozu nejeví jako vhodné řešení. Rozhodující intenzity dopravy jsou z ulice Antonína Dvořáka do ulice Jana Palacha. Vytvoření miniokružní křižovatky by výrazně ovlivnilo plynulost provozu. Navíc zasahuje do soukromých pozemků. Prosazení tohoto záměru by bylo problematické i s ohledem na hlukové podmínky. V dopravní komisi nakonec nebyla schválena ani miniokružní křižovatka, ani varianta navržená Ing. Wolfem.

“Konečné rozhodnutí musela vydat městská rada, která se 15. července přiklonila k názoru upravit křižovatku ve stávajícím profilu s maximálním zachováním parkovacích míst,” uzavřel Pavel Vaňátko.

                               
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI